Vi samarbejder med større danske nedbrydnings- og skrotfirmaer

...herunder også Jatob ApS i Bjerringbro, som er ISO 14001 certificeret.

Lever som minimum op til branchens miljøkontrolordning (NMK 96). Endvidere er Jatob certificeret efter den internationale standard ISO 14001, hvilket indebærer, at virksomheden har forpligtet sig til ud over at overholde lovgivningens krav om genvinding af jern og metaller også har pligt til løbende at forbedre miljøindsatsen ud over, hvad miljølovgivningen kræver.

Det er Jatobs grundlæggende indstilling, at det er i alles interesse, at arbejdet udføres under størst mulig hensynstagen til mennesker og miljø. Jatob har i denne henseende valgt at udarbejde en ’grøn strategi’ for derved at sikre fokus på miljøforbedringer indenfor følgende arbejdsområder: – Miljømæssig korrekt modtagelse og håndtering af alle emner, således at det sikres, at der ikke forekommer spild og at nedsivning undgås. – Optimering af fastlagte procedurer som alle medarbejdere kender til.

 

Dette for at sikre korrekt miljøbehandling. – Korrekt indsamling og bortskaffelse af affald ved udelukkende at anvende godkendte transportører og behandlere. Vi ønsker at arbejde indenfor en for alle parter økonomisk bæredygtig ramme, hvor materialegenvindingen, som omsmeltning af metaller, foregår mest hensigtsmæssigt hos eksterne samarbejdspartnere.

Grundlaget for vores miljøstyringssystem er som minimum overholdelse af miljølovgivningens krav samtidig med, at vi ønsker at forebygge forurening og være med til at sikre et økologisk bæredygtigt samfund ved at opnå så høje genvindingsprocenter som muligt. Endvidere ønsker vi ordnede forhold til kunder, leverandører, miljømyndigheder og naboer.